Powołanie komisji konkursowej - ochrona i promocja zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 56/17

BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 15 marca 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948 ) oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817, poz. 1948 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 35/17 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2017 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Przewodnicząca - Jadwiga Kurkowska

2) Wiceprzewodnicząca- Jolanta Nowak-Popławska

3) Członek - Ewa Bednarek-Czujko

4) Członek - Marzena Koper

§ 2.  Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem postępowania Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Łasku

 Gabriel Szkudlarek