Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku

 

27.11.2017 r. Gmina Łask podpisała umowę z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” nr POIS.02.05.00-00-0119/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Wartość projektu wynosi 1 925 478,35 zł, natomiast wysokość dofinansowania  projektu z NFOŚiGW to 85% kosztów kwalifikowanych i wynosi 1 636 656,82 zł.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem osiem obszarów na terenie miasta Łask.Dla każdego z tych terenów stworzono koncepcję zagospodarowania uwzględniającą ważne dla środowiska i ekologii parametry. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej terenów, zróżnicowanie piętrowości szaty roślinnej oraz zachowanie cennych przyrodniczo elementów zieleni.

Do realizacji przedsięwzięcia wytypowano następujące obszary:

  1. działka numer 497 (bocznica torów kolejowych) – zlokalizowana pomiędzy ul. Chabrową a torami kolejowymi.
  2. działka nr 49/6 (fragment) (przy tzw. Witamince) – zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Marii Curie Skłodowskiej i Jana Pawła II.
  3. działka nr 498/1 i działka nr 499 (fragment) – u zbiegu ulic Karpińskiego, Widawskiej i Kwirama.
  4. działka nr 134/3 (fragment przy Szkole Podstawowej nr 5) od strony ul. Jodłowej.
  5. działka nr 134/8 - ogród tematyczny - kolekcja róż rodzimych i kultywarów– zlokalizowany przy ul. Podleśnej.
  6. działka nr 179/1 - łąka kwietna – zlokalizowana przy ul. Objazdowej.
  7. działka nr 79/2 (fragment) i 166 (fragment) - działki ze stawem – położone nieopodal Zabytkowego Parku Miejskiego.
  8. działki nr 78/1, 78/2 i 78/3 - działki zabytkowego Parku Miejskiego

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców Gminy Łask poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej, pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne.   

 

Informujemy o możliwości przekazywania informacji w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.