Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na podstawie czwartego okresu raportowania tj. od 1 maja do  30 czerwca 2016 roku, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Według ww. raportu na terenie gminy Łask przekroczenia wartości klimatycznego bilansu wody nastąpiły dla kategorii gleby I tylko dla  zbóż jarych.

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej. W związku z powyższym, aby rolnik mógł ubiegać się o pomoc państwa w zakresie kredytu preferencyjnego wysokość strat powinna być równa lub większa 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. pomocy mogą składać do tut. Urzędu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. 49) wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym. Wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do zbioru zgłoszonej uprawy, ponieważ komisja dokonuje jej lustracji na miejscu.  

Druki wniosków wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce Rolnictwo lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. 49). Ponadto do ww. wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności obszarowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez Biuro Powiatowe ARiMR w Łasku.