Opłata roczna za użytkowanie wieczyste za rok 2018

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku informuje, że opłata roczna za użytkowanie wieczyste za rok 2018 pozostaje bez zmian. Opłatę roczną należy wpłacić na rachunek gminy Łask w Banku PEKAO S.A.I.O/ŁASK   91 1240 3288 1111 0000 2807 7365  w terminie do dnia 31 marca 2018 r. Informacje w sprawie wysokości opłaty można uzyskać pod numerem telefonu 43 676 83 40 i 43 676 83 54.

Niezapłacenie opłaty rocznej w wyżej określonym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.