Ogłoszenie dla właścicieli psów

W związku z przypadkami zgłoszeń przez mieszkańców dotyczących zagrożenia dla ludzi i zwierząt przez wałęsające się psy przypominam, że na podstawie art.10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto Uchwałą Nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 maja 2016 r. (ostatnia zmiana z dnia 29 czerwca 2016 r.) został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask. Rozdział 6 ww. Regulaminu określa następujące obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:

1. osoby utrzymujące lub opiekujące się zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego,

2. w miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba, że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione,

3. osoby wprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do użytku wspólnego zobowiązane są do bezzwłocznego usuwania zanieczyszczeń, a w szczególności odchodów pozostawionych przez te zwierzęta. Dopuszcza się umieszczanie odchodów w koszach na odpady pod warunkiem, że są zebrane w torebkach foliowych.

Nadmieniam, że naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu podlega karze wymierzanej  w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń.

W związku z powyższym proszę o przestrzeganie ww. przepisów i dołożenie wszelkich starań, aby właściwa opieka nad psami była przez Państwa w pełni realizowana.

Wyjaśniam ponadto, że wszelkie informacje dotyczące ochrony zwierząt można uzyskać w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14, pokój nr 50 - tel. 43 6768350.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek