Ogłoszenie Burmistrza Łasku

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) udostępnia się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2020.

Udostępnienie projektu uchwały ma na celu składanie uwag oraz propozycji zmian do poniższego projektu uchwały.

Zawiadomienie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.lask.pl,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl.

Dzień publicznego ogłoszenia: 15 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje zmian należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łasku na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: um@lask.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.

Załączniki: