Ogłoszenie Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna.

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 16.09.2014r.w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. Spotkanie z zakresu profilaktyki i leczenia raka piersi połączone z jubileuszem X-lecia Stowarzyszenia Amazonek Łask – Kolumna ” złożona przez Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym każdy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do dnia 2.10.2014r.) może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesyłając listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask bądź drogą mailową na adres um@lask.pl.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej www.lask.pl w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.      

Załączniki: