Ogłoszenie o sesji

W dniu 21 września 2012 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII, XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 14 czerwca  do 13 września 2012 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja  o przebiegu wykonania planów finansowych Łaskiego Domu Kultury w Łasku, Biblioteki Publicznej w Łasku im. Jana Łaskiego Młodszego, Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za I półrocze 2012 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask w latach 2012-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata  2012-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łask na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/205/12 w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżaw.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego działki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.
 22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Korespondencja i sprawy różne.
 25. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny.