Ogłoszenie o sesji

W dniu 30 maja 2012 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 kwietnia 2012 r. do 16 maja 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2011 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2012-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/169/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kolegiacie Łaskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łask przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego terenu.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Łopatkach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Łask.
 22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Korespondencja i sprawy różne.
 25. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny.