Ogłoszenie o sesji

W dniu 25 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  10 marca do 11 kwietnia 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2012-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego                         w miejscowości Gorczyn ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie nabycia służebności gruntowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego we wsi Wrzeszczewice Skrejnia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 19. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.