Ogłoszenie o sesji

W dniu 21 marca 2012 r. (środa) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek  XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  9 lutego do 9 marca 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej  w Teodorach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej  w Łopatkach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku (projekt uchwały wprowadzony w trybie na 7 dni przed sesją).
 9. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIII/352/09 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego (projekt uchwały wprowadzony w trybie na 7 dni przed sesją).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2012-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Łask.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2012.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 23. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Korespondencja i sprawy różne.
 26. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny.