Ogłoszenie o sesji

W dniu 22 lutego 2012 r. (środa) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek  XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 5 stycznia 2012 r. do  8 lutego 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2012-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Łasku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (obręb 9, przy ul. Utrata w Łasku).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (obręb 2, przy ul. Brackiej i Bocznej w Kolumnie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem (obręb 9, przy ul. Kolejowej w Łasku).  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem (obręb Kopyść).  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (obręb 14, przy ul. Warszawskiej 16 w Łasku).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (obręb 19, przy ul. 1 Maja 1 w Łasku).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (obręb 20, przy ul. Polnej 17 w Łasku).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego działki (obręb 14, przy ul. Warszawskiej 16 w Łasku).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego działki (obręb 20, przy ul. Polnej 17 w Łasku).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do porozumienia komunalnego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji samochodowej.    
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.
 25. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Korespondencja i sprawy różne.
 28. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny