Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej przedmiotem konsultacji na terenie Gminy Łask do wzięcia udziału w konsultacjach:

  1. Projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  2. Projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  3. Projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są w formie:

  1. pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie od 19 listopada do 26 listopada 2012 r.
    Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie (tj. od 19 do 26 listopada 2012r.) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask bądź przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres: e.szmigielska@lask.pl lub faksem na nr (43) 676-83-88.
  2. bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu  26 listopada 2012r. o godz. 14,00 w pok. Nr 18 Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.

Treść projektów uchwał i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce organizacje.