Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego   lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZMEGO NA ROK  2012.

Konsultacje trwają od 20 października do 27 października 2011 r. w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym.  

Treść projektu PROGRAMU i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej www.lask.pl.

Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 27 października 2011 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask bądź przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres i.smazek@lask.pl lub faksem na nr (43) 676-83-88.