Ochrona Zabytków 2018

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Nabór wniosków: 16.01.2018 – 28.02.2018

Budżet: 5 000 000 zł

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 80 tys. złotych.

Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

6 lutego 2018 roku o godz.12.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8. W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione: zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej i przesłać go na adres e-mail: agnieszka.chmielewska@lodzkie.pl najpóźniej do dnia 31 stycznia br. 

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy na spotkanie

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu

3. Wzór wniosku (.doc)

4. Wzór wniosku (.rtf)

5.Regulamin pracy Komisji

6. Karta oceny formalnej

7. Karta oceny merytorycznej

 

Źródło: www.lodzkie.pl