Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

działek ewidencyjnycho powierzchni powyżej 3 500 m2, na których na skutek wykonywania robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencj przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynne na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwane opłatą retencyjną.

Wysokość opłaty jaką będzie musiał uiścić właściciel nieruchomości, będzie zależeć od powierzchni zabudowanej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość naliczonej opłaty będzie przekazana w formie informacji. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie ją wnosił na rachunek bankowy Gminy Łask. Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będą stanowić w znacznej części (90%) przychody Wód Polskich – nowych organów administracji państwowej, działających od 1 stycznia 2018 r.

Wobec powyższego informuję osoby władające nieruchomością spełniające ww. kryteria, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Burmistrzowi Łasku w terminie do 10 października 2018 roku dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się: zabudowa mieszkaniowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku, a także w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 100 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.