Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Łasku podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”. Program jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.).

 

Załączniki: