Obowiązek rejestracji do BDO

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na podmioty, które nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary.

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić - od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO mają posiadacze odpadów. Są to:

 • wytwórcy odpadów, 
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

Wytwórca odpadów to:

 • każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów, 
 • podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie tej usługi stanowi inaczej (jeśli do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów).

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Pamiętaj:Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie do Rejestru BDO.

Lista podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Są to między innymi przedsiębiorcy, którzy wytwarzają lub transportują odpady, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Do Rejestru BDO muszą się także wpisać firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Poniżej wymieniono przykładowe podmioty, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.      
   

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

· uzyskał pozwolenie zintegrowane

· uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

· uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

· uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub
   zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

· uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,

· uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
   od właścicieli nieruchomości.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

· osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
   która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie uzyskania wpisu do Rejestru BDO, są zwolnione firmy produkcyjne i przemysłowe, które w ramach swojej działalności wytwarzają określone kategorie odpadów w ilościach nie większych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO nie dotyczy takżefirm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Odpady powstające w części socjalnej dla pracownikówsą traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

 

Załączniki: