Nadzwyczajna XV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna XV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.
  6. Korespondencja i sprawy różne.
  7. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Miejskiej w Łasku
   /-/ Robert Bartosik