Nadzór Wodny w Łasku

1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W skład Wód Polskich wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządy zlewni i nadzory wodne. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu administruje regionem wodnym Warty. Na jego terenie działa 5 zarządów zlewni – w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Kole, Poznaniu, Sieradzu. Nadzór Wodny w Łasku, zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Łasku (p. 76, 3 piętro) przy ul. Warszawskiej 14 wchodzi w skład ostatniego z wymienionych zarządów zlewni.

Zgodnie z powyższą ustawą nadzory wodne wykonują m.in. następujące zadania:

a) prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w:

  • art. 232 ust. 4 - decyzja zwalniająca z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
  • art. 394 ust. 2 - decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku przedsięwzięć wymagających zgłoszenia wodnoprawnego (w określonych przypadkach),
  • art. 424 ust. 1 - decyzja ustalająca wymagania w zakresie gospodarowania wodami dotyczące warunków wykonania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony wód lub środowiska;

b) prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych;
c) przyjmują wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie;
d) utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem urządzeń wodnych, w stosunku do których minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa;
e) zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;
f) zapewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych;
g) zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem budowli, w stosunku do których minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa.

Nadzór Wodny w Łasku jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15.