Nabór wniosków na dofinansowanie przy usuwaniu wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje, że gmina Łask będzie ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Łask w 2020 roku.

Dofinansowaniu będą podlegać koszty związane z:

  • demontażem wyrobów zawierających azbest z dachów budynków;
  • odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu;
  • przygotowaniem do transportu i transportem wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwieniem poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę (osoby) będącą właścicielem nieruchomości, na której znajduje się wyrób zawierający azbest, do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

Dofinansowaniu podlegają, jedynie te wyroby, co do których została złożona „Informacja o wyrobach zawierających azbest” i znajdują się w Bazie Azbestowej.

Wniosek i wymagane załączniki są dostępne na stronie internetowej (www.lask.pl) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku.

Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe, a także ewentualny remont, rozbiórkę lub budowę nowej więźby dachowej. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Ponadto informuję, że warunkiem realizacji programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Łask o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku (II piętro, pok. nr 49 lub pod nr tel. 43 676 83 49).

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

Załączniki: 

Druk wniosku

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie VAT

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy

Regulamin