L sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Najbliższa L sesja Rady Miejskiej w Łasku odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1.

Wstęp na sesję wolny.

 

Porządek  L sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 3. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 5 grudnia 2013 r. do 29 stycznia 2014 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących dodatku energetycznego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/336/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (Łask, obręb 19, z przeznaczeniem na cele rolne).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2014 rok.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2014 r.

 21. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łasku nt. „Kontrolafunkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku”.

 22. Sprawozdania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku z działalności komisji za 2013 rok.

 23. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

 24. Zapytania i wolne wnioski.

 25. Korespondencja i sprawy różne.

 26. Zakończenie L sesji Rady Miejskiej w Łasku.