Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łask

Burmistrz Łasku informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Łasku rozpoczyna w miesiącu lutym br. kontrolę nieruchomości we wskazanym zakresie. Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także przestrzeganie i stosowanie przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku zgodnie z ww. ustawą oraz uchwalonym Regulaminem, w szczególności sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów  i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Informacje w zakresie podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są dostępne pod nr tel. (43) 676 83 77.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Łasku

                                                                                                                          Gabriel Szkudlarek