Komunikat dotyczący płatności realizowanych przez Gminę na podstawie faktur wystawianych przez czynnych podatników VAT

Burmistrz Łasku informuje, że od 1 stycznia 2019 roku wszelkie płatności dokonywane przez Gminę Łask i jej jednostki organizacyjne na podstawie faktur zakupu towarów i usług, wystawionych przez czynnych podatników VAT, będą realizowane przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Zapłata z zastosowaniem split payment będzie odbywać się na rachunek bankowy, do którego bank przyjmującego przelew prowadzi „rachunek VAT”. Aby przelewy mogły być realizowane prawidłowo, kontrahenci będący czynnymi podatnikami VAT muszą wskazywać na fakturach VAT wystawionych na rzecz Gminy Łask numer rachunku bankowego, do którego bank otworzył „rachunek VAT”. Podanie tzw. „prywatnego” rachunku uniemożliwi Gminie Łask zapłatę za otrzymaną fakturę.

Ww. rozwiązanie prawne zastosowano na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzającej m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

 

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek