Komunikat dla płatników składek w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniuim imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domownikówobowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r.i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanejmiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.)Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br.składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinienwpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu „Tytułem” należy wpisać odpowiednio:„składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” lub„składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikomcokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniudokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnałyo niedoręczonej korespondencji Kasajużprzekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencjiz początku stycznia br.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do świadczeniobiorców emerytur irent rolniczych o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy,właściwych dla tych osób o każdej zmianie adresu zamieszkania lubosobach upoważnionych do odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.