IX sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od  21 marca do 30 kwietnia 2019 r.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łask.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania  Burmistrzowi Łasku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.
 20. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask".
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 25. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 26. Korespondencja i sprawy różne.
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                                                              

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik