Informacje o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy, że zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy przedłożyćw terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku Burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki są dostępne na stronie http://www.lask.pl, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi tut. Urzędu.

 

Renata Drozd

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UM w Łasku