Informacja o wnoszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku informuje, że w 2012 roku zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, nie będą dostarczane użytkownikom indywidualnie.

Opłatę roczną w wysokości ustalonej ostatnim wypowiedzeniem należy wpłacać na rachunek Gminy  Łask w Banku PEKAO  S.A. I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 w terminie do dnia 31 marca 2012 roku. Od opłaty wpłaconej w tym banku nie będzie pobierana prowizja bankowa.

Nie zapłacenie opłaty rocznej w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.