Informacja o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2014, których termin realizacji upłynął     31 grudnia 2014r., o konieczności złożenia sprawozdania końcowego z realizowanego zadania.

Sprawozdania końcowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 stycznia 2015r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego         w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) 

W przypadku niewykorzystania przyznanej dotacji w całości, zwrotu niewykorzystanych środków należy dokonać w terminie i na rachunek gminy Łask określone w umowie.

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: