Informacja o składaniu sprawozdań

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2012 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego z realizowanego zadania.

Sprawozdania częściowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 lipca 2012 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: