Informacja o konieczności złożenia sprawozdania częściowego

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2020 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego  z realizowanego zadania.

Sprawozdania częściowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 lipca 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: