Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) Burmistrz Łasku przedstawia Radzie Miejskiej w Łasku raport o stanie Gminy Łask za rok 2019. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łasku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób (proponowany wzór zgłoszenia poniżej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata nad raportem o stanie Gminy Łask odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Łasku 8 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 lipca 2020 r. w godz. 7.30 - 15.30 w Biurze Rady Miejskiej w Łasku - Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14.

 

Raport o stanie gminy Łask

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                /-/ Robert Bartosik

Załączniki: