Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki

W oparciu o pkt. IV. 5 ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja mniejsza niż wnioskowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki na rok 2018 zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu realizacji zadania, sporządzonej stosownie do wysokości przyznanej dotacji.

Złożenie przez oferenta skorygowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu jest niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy.

W związku z powyższym oferenci, którym zostały przyznane dotacje niższe niż wnioskowane proszeni są o niezwłoczny kontakt z Wydziałem Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (p. 57, tel. 676-83-57) celem niezwłocznego zaktualizowania i  złożenia stosownych dokumentów.

Zaktualizowaną  kalkulację kosztów i harmonogram należy sporządzić w oparciu  o złożoną ofertę.

Wymienione powyżej dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta . 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań realizacji zadania.

Druk zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu do pobrania poniżej.