Informacja dla rolników chcących uprawiać konopie włóknistą odmiana Finola

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziło kontrole dotyczące zawartości tetrahydrokanabinolu (THC) w uprawach konopi włóknistych odmiany Finola. Odmiana ta była uprawiana w Polsce w latach 2019-2020, gdzie średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość wynoszącą 0,2%.

W związku z powyższym od 2021 roku w Polsce uprawa konopi włóknistych odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.

Natomiast w zakresie przepisów nasiennych sytuacja konopi odmiany Finola nie ulega zmianie.

Obecnie nie ma podstawy do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem ewentualnego zakazu obrotu materiałem siewnym konopi odmiany Finola. Komisja Europejska nie wydała decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia takiego zakazu.

Należy jednak pamiętać, że uprawa konopi włóknistych w Polsce uregulowana jest Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, która zobowiązuje producentów konopi do uzyskiwania zezwolenia z urzędu gminy właściwego dla położenia planowanej plantacji.

Ponadto konopie włókniste można uprawiać wyłącznie:

  • na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach;
  • na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa;
  • przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
  • umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
  • zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na ww. potrzeby.

W celu rejonizacji uprawy konopi włóknistej gmina co roku przedkłada marszałkowi województwa łódzkiego informację o planowanej powierzchni ww. uprawy na podstawie zgłoszeń zainteresowanych rolników złożonych w okresie od października do listopada w roku poprzedzającym uprawę konopi do gminy właściwej dla położenia planowanej plantacji.