Informacja dla odbiorców ziemniaków konsumpcyjnych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1 wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu, sprzedawane i przemieszczane w kraju tylko przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu oraz posiadać oznakowanie.

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada indywidualny numer. Bulwy ziemniaków wprowadzane do obrotu powinny być oznakowane. Oznakowanie zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru podmiotu, który je uprawiał, zamieszcza się na każdym opakowaniu jednostkowym ziemniaków.

 

Przykład oznakowania:

 

 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Andrzej Kwiatkowski

 

 


1 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2138) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz.U. z 2016 r. poz. 631).