Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2019 r.

W oparciu o pkt. IV. 6 ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja niższa  niż wnioskowana na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019 zobowiązany jest do złożenia  zaktualizowanej  kalkulacji kosztów i harmonogramu realizacji zadania, sporządzonej stosownie do wysokości przyznanej dotacji. Złożenie przez oferenta skorygowanej kalkulacji kosztów  i harmonogramu stanowi warunek zawarcia umowy.

Nie złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

Zaktualizowaną  kalkulację kosztów należy sporządzić w oparciu  o złożoną ofertę.

Wymienione powyżej  dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta . 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań realizacji zadania.

Druk zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu do pobrania poniżej.