Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2016 r.

W oparciu o pkt. IV. 6 ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja mniejsza niż wnioskowana na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016 zobowiązany jest  do złożenia  zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania,  sporządzonego stosownie do wysokości przyznanej dotacji. Złożenie przez oferenta zaktualizowanego kosztorysu stanowi warunek zawarcia umowy.

Nie złożenie zaktualizowanego kosztorysu w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

Zaktualizowany kosztorys należy sporządzić w oparciu  o złożoną ofertę.

Zaktualizowane kosztorysy należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku , ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta . 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu realizacji zadania.

Druk zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu do pobrania poniżej.