Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2015 r.

W oparciu o pkt. IV. 5 ogłoszenia konkursowego oferenci, którym zostały przyznane dotacje mniejsze niż wnioskowane na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015 proszeni są o niezwłoczne dostarczenie do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (p.57) zaktualizowanych kosztorysów realizacji zadań sporządzonych stosownie do wysokości przyznanych dotacji. Zaktualizowany kosztorys należy sporządzić w oparciu  o złożoną ofertę.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu realizacji zadania.

Druk zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu do pobrania poniżej.

 

Załączniki: