Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych

W oparciu o pkt. IV. 5 ogłoszenia konkursowego kluby i stowarzyszenia sportowe, którym zostały przyznane dotacje mniejsze niż wnioskowane na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  na rok 2012 proszone są o dostarczenie do Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (p.57) zaktualizowanych kosztorysów realizacji zadań sporządzonych stosownie do wysokości przyznanych dotacji. Zaktualizowany kosztorys należy sporządzić w oparciu o złożoną ofertę.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opis poszczególnych działań/harmonogramu realizacji zadania.

Druk zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu do pobrania poniżej.