Informacja Burmistrza Łasku o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Burmistrz Łasku jako zarządca drogi informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy dróg:

  • ul. Polna na odcinku ok 960 m, od skrzyżowania z ul. Południową w Łasku aż do skrzyżowania z ul. Żytnią w Woli Łaskiej  i do drogi gminnej nr 103240E w Woli Łaskiej,
  • ul. Wiosenna o całkowitej długości ok. 570 m,
  • ul. Generała Andersa o całkowitej długości ok. 440 m,
  • droga gminna nr 103240E, odcinek o długości ok. 670 m, od skrzyżowania z ul. Wiosenną w Łasku do ul. Żytniej w Woli Łaskiej

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie pod adresem:

Burmistrz Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.

 

Informujmy, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmioto

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Łask www.lask.ploraz przesłana do wiadomości prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.