Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje w przedmiocie:

I.  projektu Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Łask.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach 21 - 31 października 2016 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z projektem programu współpracy na 2017r. oraz formularzem konsultacyjnym zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy www.lask.plw zakładce organizacje,  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz w BIP Urzędu Miejskiego  w Łasku.

Konsultacje prowadzono w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag  na  formularzu konsultacyjnym w terminie od 21 października do 31 października 2016 r. oraz bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji  pozarządowych, które zorganizowano dnia 31 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku.

W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie zgłosiła uwag do przedstawionego projektu programu współpracy na 2017 rok oraz żaden przedstawiciel organizacji nie wziął udziału w zorganizowanym spotkaniu konsultacyjnym.

 

Łask, dnia 3 listopada 2016r.