Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje w przedmiocie:

I.  projektu Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok  

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Łask.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach 23 - 30 października 2014r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z projektem programu współpracy na 2015r. oraz formularzem konsultacyjnym zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy www.lask.pli tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie od 23 października do 30 października 2014r. oraz bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zorganizowano dnia 30 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Łasku

W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie zgłosiła uwag do przedstawionego projektu programu współpracy na 2015 rok oraz żaden przedstawiciel organizacji nie wziął udziału w zorganizowanym spotkaniu konsultacyjnym. 

 

Łask, dnia 31 października 2014r.