Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz przyjętego „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok” (Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015r.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy, które działają na terenie Gminy Łask mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty, jakie zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert  na realizację zadań Gminy Łask w roku 2016.          

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w terminie do dnia 5  stycznia 2016r. dostarczając wypełniony formularz  do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub przesyłając  go faksem na numer 43 676-83-88.

Zgodnie z zapisami powyższego Programu współpracy na rok 2016 Komisję Konkursową powołuje każdorazowo Burmistrz Łasku określając  jej skład i zasady działania a z tytułu prac w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.