Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, że na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817) oraz przyjętego „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” (Uchwała Nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2016 r.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy, które działają na terenie Gminy Łask mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty, jakie zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Łask w roku 2017.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w terminie do dnia 5  stycznia 2017 r. dostarczając wypełniony formularz  do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub przesyłając go faksem na numer 43 676-83-88.

Zgodnie z zapisami powyższego Programu współpracy na rok 2017 Komisję Konkursową powołuje każdorazowo Burmistrz Łasku określając jej skład i zasady działania, a z tytułu prac w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Załączniki: