Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.) oraz przyjętego  „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2015 rok” (Uchwała Nr LXII/594/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 listopada 2014r.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy, które działają na terenie Gminy Łask mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty, jakie zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert  na realizację zadań Gminy Łask w roku 2015.         

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w terminie do dnia 26  stycznia 2015 r. dostarczając wypełniony formularz do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask ( pok. 57)  lub przesyłając go faksem na numer 43 676-83-88.

Zgodnie z zapisami powyższego Programu współpracy na rok 2015 Komisję Konkursową powołuje każdorazowo Burmistrz Łasku określając jej skład i zasady działania a z tytułu prac w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Łask, dnia 5 stycznia 2015r.