Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego

przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 9.06.2015r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania   z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. , poz. 1118 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. Zajęcia krajoznawczo – ekologiczne dla dzieci  i młodzieży w okresie wakacji z elementami promowania zdrowego stylu życia ”  złożona przez  Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy” z Teodorów.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Oferta w załączeniu.       

Łask, dnia 12.06.2015r.

Załączniki: