Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje w przedmiocie:

I.  Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

II.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej przedmiotem konsultacji na terenie Gminy Łask.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie od 7 grudnia do 14 grudnia 2012 r. oraz bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zorganizowano dnia 17 grudnia 2012 r.

W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie wniosła uwag do wyżej wymienionych projektów uchwał.

Załączniki: