Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje w przedmiocie:

I.  Projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

II.  Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   

III.  Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej przedmiotem konsultacji na terenie Gminy Łask.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie od 19 listopada do 26 listopada 2012 r. oraz bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zorganizowano dnia 26 listopada 2012 r.

W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie wniosła uwag do wyżej wymienionych projektów uchwał.

Załączniki: