Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji programu współpracy na 2013 r.

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje: projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013.

Konsultacje trwały od 14 listopada do 21 listopada 2012 roku.

W powyższym terminie żadna z organizacji nie wniosła uwag do przedstawionego projektu programu współpracy na rok 2013.

Łask, dnia 23 listopada 2012 r.