Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje:

projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012.

Konsultacje trwały od 20 października do 27 października 2011 r.

W powyższym terminie żadna z organizacji nie wniosła uwag do przedstawionego projektu programu współpracy na rok 2012.